Informatie

Welkom bij de Heesche Gymnastiek Club

....namens leden, trainers, assistent-trainers en bestuur.

Op deze pagina vindt u informatie over HGC, een actieve sportvereniging die al vanaf 1959 bestaat. Het verleden heeft ons dan ook geleerd dat een goede informatie voorziening belangrijk is voor u om een juiste keuze te kunnen maken uit de activiteiten van HGC. Ook worden hier de meest voorkomende vragen beantwoord. Daarnaast treft u een aantal regels aan die voor onze leden van belang zijn, u begrijpt dat ook wij hier niet aan ontkomen om alles goed te kunnen blijven organiseren.

Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend onderstaande informatie door te nemen, voordat het inschrijfformulier wordt ingevuld en geretourneerd. Dit voorkomt voor uzelf onduidelijkheden achteraf. Mocht u nog vragen hebben, stel ze dan gerust. U  kunt terecht bij de contactpersoon van het bestuur, waarvan het adres en telefoonnummer elders op deze pagina zijn vermeld.

Wij hopen dat u zo behulpzaam wilt zijn om alle gegevens volledig in te vullen, zodat een vlotte verwerking door ledenadministratie mogelijk is.


Het bestuur van HGC.

Wat biedt HGC aan de leden ?

Kwalitatief goede sportbeoefening, onder leiding van goed opgeleid kader.
Vermaak voor kinderen, kijk in de agenda van de website voor de evenementen van dit seizoen.

Zaal

Alle trainingen worden gegeven in de Sporthal "De Lindershof" aan de Mozartlaan 10 te Heesch.

Kleding

Tijdens alle trainingen wordt turnkleding gedragen. Voor de meisjes is dit een turnpakje en voor de jongens een gymbroek en een T-shirt. Verder adviseren wij  sport- of turnschoenen, te dragen.  De schoenen mogen geen zwarte zolen hebben en mogen geen strepen achterlaten op de vloer van de sporthal. Dit is een vereiste van de gemeente Bernheze.

Indeling in groepen

Bij aanvang van lidmaatschap wordt het nieuwe lid naar leeftijd ingedeeld in een groep. In deze groep wordt door de train(st)er gekeken wat de mogelijkheden en interesses zijn van het nieuwe lid. Na enige tijd kan doorplaatsing naar een andere groep plaatsvinden.
Kleuters kunnen doorstromen naar de recreatiegroepen op basis van leeftijd, waarbij vanaf een kalenderleeftijd van 5 1/2 jaar ingestroomd kan worden in een recreatiegroep. Kleuters mogen het seizoen dat ze 6 jaar worden in de kleutergroep afmaken.
 
In uitzonderingsgevallen kan van de bovenstaande regels worden afgeweken, b.v. voor leden die wegens verhuizing van een andere vereniging overkomen of ingeval van bijzondere talenten.

HGC stelt de groepen zoveel mogelijk samen op basis van leeftijd van de leden, waarbij veranderingen per groep in beginsel in de zomervakantie plaatsvinden. We proberen hierbij zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van het kind, maar overplaatsing van groep en/of dag is soms niet te voorkomen. De ledenadministratie is samen met het bestuur trainersaangelegenheden verantwoordelijk voor deze indeling.

HGC streeft er naar om voldoende (hulp)-trainsters/assistenten aanwezig te hebben, om de lessen zo goed mogelijk te laten verlopen. Tussentijdse wijzigingen van de groepen zijn soms onvermijdelijk. HGC kan deze herindeling doorvoeren zonder toestemming van de leden. Indien een her- of overplaatsing een hogere contributie tot gevolgd heeft, dan kan dit alleen gebeuren met toestemming van het lid (voor jeugdleden de ouders/verzorgers).

Selectiegroep

De leden van selectiegroep worden door HGC geselecteerd. Vanuit een recreatiegroep wordt talent geselecteerd door de train(st)ers. Deze leden worden in een voorselectiegroep geplaatst. Hier wordt gekeken naar de capaciteiten van het kind op turngebied. Door de selectiegroep wordt ook aan wedstrijden deelgenomen.
Voor het plaatsen van een kind in een hogere groep is schriftelijke toestemming nodig van de ouder(s), aangezien dit behalve een hogere contributie ook gevolgen heeft voor het aantal trainingsuren. Maar ook het lidmaatschap is anders dan bij een recreantengroep, dit wordt aangegaan voor minimaal een heel seizoen en kan alleen aan het eind van het seizoen beeindigd worden.

Om u een idee te geven wat de criteria zijn die gehanteerd worden, noemen we er een aantal. Er wordt gekeken naar de leeftijd van de kinderen, zowel de werkelijke als de "biologische" leeftijd. Uiteraard zijn talent en fysieke mogelijkheden belangrijke aspecten bij de selectie. Ook wordt gekeken naar motoriek, kracht, lenigheid, en inzet. Bij al deze voorwaarden wordt ook nog eens gekeken naar de langere termijn mogelijkheden binnen HGC. Ten slotte neemt HGC ook de continuïteit van haar wedstrijdgroepen in overweging. In principe kan elk kind uit een willekeurige groep overgeplaatst worden naar iedere andere groep. Dus ook naar de selectiegroep, mits voldaan wordt aan de selectievoorwaarden.

De kinderen van de selectiegroep worden 2x per jaar door zowel de train(st)er als de assistent-train(st)ers beoordeeld. Jaarlijks wordt door train(st)ers en bestuur bekeken hoe reëel de plaats van een kind in een selectiegroep is. Een plaatsing in een selectiegroep moet niet alleen verdiend worden, maar ook waargemaakt worden. Het is dus niet zo dat een selectieplaats automatisch verzekerd blijft. Er wordt echter wel zoveel mogelijk gekozen om een plaats in de selectie voor langere tijd te behouden aangezien het aanleren van oefenstof vaak enige jaren vergt en samenstelling van de teams constant te houden. Maar nogmaals het blijft een selectie op basis van prestatie.

De opbouw van de groepen (wedstrijdteams) is ook afhankelijk van de door de KNGU opgelegde oefenstof. Aangezien we als vereniging in meerdere categorieën willen uitkomen moet bij het selecteren en samenstellen van de groepen ook hier rekening mee gehouden worden.

Gedragsregels in de sporthal

In een sporthal als de Lindershof waar vele sporten beoefend worden, waaronder het turnen, komen veel mensen om dit sporten samen te beoefenen. Waar veel mensen zijn ontstaan onvermijdelijk ook regels waaraan ieder stilzwijgend geacht wordt zich te houden. Dit om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Misschien is dit de laatste tijd wel wat té stilzwijgend gebeurd en kennen een aantal mensen deze regels niet. Dit geldt overigens niet alleen voor HGC leden maar ook voor andere gebruikers van de sporthal. Voor de duidelijkheid zetten we de voornaamste regels voor u op een rijtje, met daarbij aan iedereen de vriendelijke vraag om zich aan deze regels te houden. Dit voorkomt ergernis bij de beheerders van de sporthal, de gemeente, bij ons bestuur en uiteraard ook bij onze train(st)ers. Ook al doen anderen het misschien niet, laten wij dan toch een voorbeeld geven hoe het wel hoort.

  • De kinderen kleden zich om in de daarvoor bestemde kleedlokalen en niet in de kantine van de sporthal.
  • De toegang tot de sporthal zelf is beperkt tot sporters, train(st)ers en andere kaderleden van de vereniging die op dat moment de zaal gehuurd heeft.
  • Sporters gaan via de kleedkamers de sporthal in en uit en niet via de kantine.
  • Train(st)ers kunnen na afloop van de les of training worden aangesproken en absoluut niet tijdens het sporten! Dit is in het belang van de sporters, de train(st)er moet zijn of haar aandacht volledig aan de sport kunnen wijden en dus niet aan anderen.
  • Ouders en/of andere belangstellenden kunnen het sporten volgen vanuit de kantine. Personen die niet aan de trainingen of lessen deelnemen en zich waar dan ook in de sporthal bevinden vallen niet onder toezicht of verantwoordelijkheid van de vereniging.
  • Sport en sportactiviteiten worden aangeboden in de sportzaal onder deskundige leiding. Voorkom daarom acrobatische toeren of wedstrijdjes buiten de sportzaal zonder deskundige begeleiding. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje !!
  • Graag het afval van meegebrachte spullen en/of aangekochte snoep- of etenswaren netjes opruimen in de prullenbak.
  • In geval van verhindering of vakantie is het zaak dit tijdig te laten weten aan de betreffende train(st)er. Dit is vooral met het oog op eventuele trainingsschema's en uiteraard ook de beleefdheidsnormen.
  • Vaders die normaal gesproken hun dochter(s) nog helpen met omkleden, worden geacht niet in de kleedkamer te komen, als daar ook oudere meisjes aanwezig zijn.
  • Er zijn mandjes beschikbaar waarin de sporters hun waardevolle spullen zoals, telefoons, fietssleutels, sieraden, etc. kunnen doen. De mandjes staan tijdens de lessen in de zaal waardoor er toezicht is op de spullen. We willen u er op wijzen dat het bestuur van HGC geen enkele verantwoordelijkheid neemt voor vermissing en/of diefstal van eigendommen van haar leden, vrijwilligers of personeel en iedere aansprakelijkheid van de hand wijst. Wij raden onze leden daarom ook ten zeerste af waardevolle spullen mee te nemen naar de sporthal.

Voor het naleven van deze regels danken wij u bij voorbaat en zeker ook namens de beheerders die ons een goede sportaccommodatie bezorgen.

Communicatie

HGC streeft naar goede communicatie tegen een betaalbare prijs. In de huidige samenleving is internet en email bijna volledig ingeburgerd. Vanwege de beperkte kosten wil het bestuur van HGC haar leden, daar waar mogelijk, informeren via de internetsite en/of email. Leden worden daarom gevraagd bij inschrijving hun emailadres door te geven. Daarnaast is het raadzaam regelmatig de site van de vereniging te raadplegen voor de meest recente informatie en nieuws van de vereniging.
Indien een lid niet de beschikking heeft over internet of email kan dat bij de ledenadministratie worden gemeld. Deze leden zullen per post worden geïnformeerd. Hiervoor geldt een toelage op de contributie van Є 5,- per jaar als bijdrage in de extra kosten.

Portretrecht

HGC maakt van veel van haar activiteiten foto’s en video-opnames. Deze worden door de vereniging uitsluitend gebruikt voor interne doeleinden zoals verstrekking aan de eigen leden, gebruik voor nieuwsbrieven, de verenigingswebsite, flyers, posters etc. HGC verstrekt deze foto’s niet aan derden.
Indien u bezwaar heeft tegen dit interne gebruik kunt u contact opnemen met het bestuur.

Gratis proeflessen

Om te beoordelen of de gymnastiek- of turnlessen aan de verwachtingen van het aspirant-lid voldoen, biedt HGC de mogelijkheid voor het volgen van twee gratis proeflessen. Opgave voor deze proeflessen gaat via de button “Aanmelden proeflessen / lidmaatschap” die u vindt in het menu links op deze pagina. Nadat alle benodigde velden zijn ingevuld wordt de aanvraag door onze ledenadministratie in behandeling genomen. Op basis van de leeftijd van de aspirant-turn(st)er wordt deze ingedeeld in een van de groepen. Indien er voldoende ruimte is in deze groep wordt er een officiële uitnodiging verstuurd voor het volgen van de twee gratis proeflessen. Let op: zonder officiele aanmelding via de website én officiele uitnodiging van de ledenadministratie voor de proeflessen mag uw kind, verzekeringstechnisch, geen proeflessen volgen en wordt er geen toegang tot de zaal verleend door de desbetreffende train(st)er!

Na het volgen van deze lessen ontvangt u van onze ledenadministratie een mail met daarin de vraag of de aspirant-turn(st)er lid wil worden van onze vereniging. Pas daarna wordt overgegaan tot de definitieve inschrijving en bent u contributie verschuldigd.

Aanmelding

Om de aanmelding zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen vragen wij u bij het aanvragen van de proeflessen al wel direct alle benodigde gegevens aan ons door te geven. De ervaring leert dat nagenoeg alle kinderen de lessen zo leuk vinden dat ze daarna ook meteen lid willen worden. Terwijl onze ledenadministratie de inschrijving administratief afhandelt, kan uw kind gewoon door blijven gaan met gymmen of turnen in dezelfde groep als waarin de proeflessen zijn gevolgd.

Door het aanvinken van het vakje akkoord op het aanmeldformulier machtigt u HGC de contributie te innen via een incasso en geeft u toestemming uw naam, adres en woonplaatsgegevens en het verschuldigde contributiebedrag per jaar door te geven aan de Gemeente Bernheze en de KNGU. De Gemeente Bernheze gebruikt deze gegevens om de jaarlijkse subsidieaanvraag van HGC te beoordelen. De KNGU heeft deze gegevens nodig om de turnsters te kunnen verzekeren tegen aansprakelijkheid en om de bondscontributie te kunnen innen. Bij inschrijving wordt eenmalig een inschrijfgeld berekend van € 10,--.

Duur van het lidmaatschap

Het lidmaatschap van HGC voor een recreantengroep wordt aangegaan voor een periode van minimaal een 1/2 deel van het seizoen. Beëindiging van het lidmaatschap voor deze groepen is telkens mogelijk per incassodatum, vóór 01-01 of vóór 01-09 van ieder seizoen. Restitutie van contributie is niet mogelijk.

Het lidmaatschap van HGC voor de selectiegroepen turnen, betreffende 3e, 4e en 5e divisie wordt aangegaan voor een periode van minimaal 1 héél seizoen. Beëindiging van dit lidmaatschap is alleen mogelijk aan het eind van het seizoen, vóór 01-08. Restitutie van contributie is niet mogelijk.

In gevallen waar deze regeling niet in voorziet beslist het bestuur.

Indien het lidmaatschap wordt beëindigd en er nog termijnbetaling(en) of boetes openstaan, dan bent u ook deze bedragen nog verschuldigd aan HGC. Het lidmaatschap wordt steeds stilzwijgend verlengd. Opzegging dient schriftelijk, per mail of via de button "opzeggen lidmaatschap" op de website te gebeuren bij de ledenadministratie van HGC.

Contributie                                                                                                                     

Contributie per jaar voor seizoen 2017-2018

Kleutergym E 115,00-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Special Gym (60 min) E 170,00-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Special Gym (60 min) E 170,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dames/heren gym E 125,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Freerunning E 150,00----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Recreatief turnen E 125,00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recreatief turnen + E 215,00--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Turnen voorselectie E 230,00-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Selectie turnen D-niveau/5e divisie E 300,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Selectie turnen N-niveau/3e/4e divisie E 425,00-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De kosten voor (onderlinge) wedstrijden, evenementen en activiteiten buiten het lesrooster om ( bv kamp, diploma-turnen, onderlinge wedstrijden, pietengym, flikflak-dag enz.)  zijn niet in de contributie inbegrepen. Hiervoor wordt een aparte bijdrage gevraagd.

De bondscontributie 2016 bedraagt € 20,80 voor  personen jonger dan 16 jaar en € 25,40 voor personen ouder dan 16 jaar. De KNGU past jaarlijks automatische inflatiecorrecctie toe, HGC heeft hier geen invloed op.

De totale contributie is opgebouwd uit een groepsafhankelijk deel en de KNGU-bondscontributie. De inning van deze contributie vindt plaats via automatische incasso. De groepsafhankelijke jaarcontributie kunt u hier terugvinden. Indien u gedurende het seizoen lid wordt gelden de volgende percentages van deze jaarcontributie:

Gestart in

Contributie

Gestart in

Contributie

Augustus
100%
Februari
50%
September
100%
Maart
40%
Oktober
90%
April
30%
November
80%
Mei
20%
December
70%
Juni
10%
Januari
60%
Juli
10%

De incassodata zijn:

1 september        groepsafhankelijke contributie
1 januari groepsafhankelijke contributie en KNGU bondscontributie
   

 

 Boete op te late betaling

Als door omstandigheden het bedrag niet van uw rekening kan worden afgeschreven wordt u hiervan door de penningmeester op de hoogte gebracht. U dient de betaling dan zelf te regelen. Indien de betalingstermijn met meer dan een maand wordt overschreden, wordt een boete geheven van € 10,= per maand.

Bij een betalingsachterstand van 2 perioden wordt het betreffende lid de deelname aan trainingen en andere activiteiten ontzegd, daarnaast wordt op dat moment een incassoprocedure gestart. Conform het huishoudelijk reglement art. 3 sub 6 eindigt dan het lidmaatschap. De openstaande termijnbetaling(en) of boetes blijven verschuldigd.

Natuurlijk hopen wij als vereniging, dat wij van deze regeling geen gebruik hoeven te maken.

Kortingsregeling via gemeente

De gemeente Bernheze kent sinds 1 juli 1989 een tegemoetkoming voor contributie voor sociaal culturele activiteiten.
Deze regeling geldt voor mensen met een laag besteedbaar inkomen. Voor informatie over deze regeling kunt u terecht bij de afdeling Sociale Zaken van de Gemeente Bernheze of klik hier.

Sponsorbeleid

Klik hier voor informatie over het sponsorbeleidsplan.

Vertrouwenspersoon

Klik hier voor informatie over de vertrouwenspersoon.

Tenslotte....

Het zijn wellicht in uw ogen veel voorwaarden. Wij hopen dat u zult begrijpen dat dit alles in het belang is van alle leden van de vereniging. Helaas kunnen wij niet om deze voorwaarden heen, ook wij zijn gebonden aan vele regels en kosten. Met uw medewerking zijn wij in staat de contributie zo laag mogelijk te houden en HGC een sportieve en gezellige vereniging te laten blijven.

Hebt u na deze informatie nog vragen over het lidmaatschap van HGC dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon van het bestuur of de ledenadministratie van HGC. Wij verzoeken u dit bij voorkeur telefonisch te doen op werkdagen, ’s avonds tussen 19.00 en 21.30 uur.
Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.


Contactadres bestuur:
Katinka van den Bogaard
Grolderseweg 7
5384 TM Heesch
Tel: 0412-456597
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ledenadministratie HGC:
Xandra van Thiel
Bolderik 12
5374 DG  Schaijk
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Secretaris:
Katinka van den Bogaard
Grolderseweg 7
5384 TM Heesch
Tel: 0412-456597
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.